pl en de ru
Strona główna Mapa strony Kontakt
  • wyroby słodkie
  • produkty przemysłowe
  • produkty z folii
  • produkty piekarnicze
  • wyroby garmażeryjne
  • wyroby przemysłowe
  • wyroby cukiernicze
  • produkty z folii
  • produkty sypkie
  • wyroby mleczarskie

Ogólne warunki realizacji zamówień

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ogólne warunki realizacji zamówień (dalej: OWRZ) dotyczą przyjętych do realizacji zamówień zarówno jednorazowych jak i powtarzalnych.

2. Jeżeli w poniższych postanowieniach mowa jest o „dostawcy” należy przez to rozumieć spółkę "YANKO" Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie.

3. OWRZ obowiązują dostawcę i zamawiającego od momentu potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji. W przypadku zmiany warunków w trakcie realizacji zamówienia, strony obowiązują warunki dotychczasowe.

4. Wszelkie zmiany czy też odstępstwa od OWRZ wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.


 

 

 

 

§1

1. Proponowane projekty graficzne stanowią własność dostawcy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, wszelkie kopiowanie lub częściowe wykorzystanie wzorów graficznych narusza prawa autorskie dostawcy.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach graficznych lub tekście będących własnością zamawiającego – w oparciu o które realizowane jest zlecenie.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uwarunkowane technologią druku nieznaczne różnice w stosunku do uzgodnionego wzorca w kolorystyce nadruków na produkowanych opakowaniach.

 

§2

1. Wszystkie podawane w ofertach ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).

2. W cenę wliczone jest opakowanie zbiorcze.

3. W cenę nie są wkalkulowane wszelkie ewentualne dodatki (klipsy itp.) oraz urządzenia wymagane ze względu na szczególne warunki dostawy (palety EURO, transport, spedycja i inne).

 

§3

Z uwagi na proces technologiczny produkcji, ilości zrealizowane mogą różnić się od podanych w zamówieniu o max: 20% zamówionej ilości dla małych zamówień (tj. nie przekraczających 20 tys. sztuk lub 100 kg wyrobu) oraz o max.10-15% dla zamówień większych (tj. przekraczających 20 tys. sztuk lub 100kg wyrobu).

 

§4

1. Dostawa następuje w ustalonym terminie z możliwością przesunięcia o max. 4 dni robocze.

2. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi oraz losowymi termin realizacji zamówienia może wykroczyć poza termin wskazany w pkt.1. W takim wypadku opóźnienie w realizacji zamówienia nie jest podstawą dochodzenia od dostawcy roszczeń odszkodowawczych.

3. Przepis pkt.2 zdanie 2-gie ma zastosowanie w przypadku opóźnień w realizacji bądź niemożności realizacji zamówień, wynikłych wskutek okoliczności niezależnych od dostawcy (pożar, powódź, ograniczenia importowe, komunikacyjne itp.).

 

§5

1. Odbiór zamówionego towaru następuje z magazynu Dostawcy – chyba, że strony ustalą wspólnie inne miejsce odbioru.

2. W przypadku, gdy zamówiony towar wysłany zostanie do Odbiorcy przy wykorzystaniu przewoźnika lub przedsiębiorstwa spedycyjnego, Dostawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w czasie transportu.

3. W przypadku powierzenia do przewozu zamówionego towaru przewoźnikowi lub przedsiębiorstwu spedycyjnemu, Dostawca nie odpowiada za zwłokę powstałą z ich winy.

 

§6

1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie po wykryciu ewentualnych wad – nie później jednak niż w terminie 3 m-cy licząc od daty odbioru towaru przez zamawiającego.

2. W zgłoszeniu należy podać dokładny opis wady (patrz: ogólne wymagania jakościowe), podać dane umieszczone na opakowaniu zbiorczym (nazwa towaru, data produkcji, zmiana, nazwisko pracownika-wykonawcy), określić ilość reklamowanych, wadliwych opakowań, dołączyć ich próbki i dołączyć kopię faktury zakupu, pod rygorem nie uznania reklamacji.

3. Zgłoszenie reklamacji nie daje prawa do żądania odszkodowania lub odstąpienia od umowy.

4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia reklamującego od obowiązku spełnienia świadczenia – uiszczenia należności za towar.

5. W przypadku uznania zasadności reklamacji przez dostawcę, reklamujący, po uprzednim porozumieniu z dostawcą, może uzyskać upust cenowy bądź wymianę na niewadliwy towar w ilości odpowiadającej ilości zwróconego wadliwego towaru.

6. Zwrotu reklamowanego towaru można dokonać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dostawcą.

7. W sprawach nie uregulowanych OWRZ, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

OGÓLNE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

 

         I. Tolerancje folii czystych:

 

1. szerokość ± 2mm

2. nawój ±10 mm na średnicy

3. ilość ±10%

4. gramatura ±10%

 

         II. Tolerancje folii zadrukowanych:

 

1. szerokość ± 2 mm

2. pasowanie kolorów ±0,15 mm

3. margines ±3 mm

4. raport +2, -2 mm

5. ilość +10%, - 15%

6. kolor ±2 stopnie Pantone

7. niedodruki 1%, nie dotyczy HDPE gdzie z właściwości tworzywa wynika możliwość zmarszczeń folii i niedodruków w tym miejscu

 

         III. Tolerancja woreczków:

 

1. wymiary +2, -3%

2. przesunięcie złożenia +2mm, -2%

3. łezka 0,5 mm

4. wytrzymałość zgrzewu  0,5 kg/cm

5. ilość sztuk wadliwych w partii max. 1,5% (uwzględnione w ilości zapakowanej)

6. przesunięcie euro-dziurki ±2mm

7. ilość +10%, - 15%

8. zadruk  zgodnie z pkt. II

9. Wskutek specyficznych właściwości folii, zwłaszcza w przypadku dłuższego składowania w opakowaniach zbiorczych może nastąpić nieznaczne zlepienie się warstw folii, co nie stanowi podstaw do reklamacji.

 

         IV. Tolerancje papieru w arkuszach:

 

1. ilość ±10%

2. wymiary ±1%

 

         V. Tolerancje torebek papierowych:

 

1. gramatura papieru ±15%

2. wymiary ±5%

3. kolor ±3 stopnie Pantone

4. ilość +10%, - 15%

 

 

YANKO © 2019
realizacja: imedio